Trwa ładowanie danych

 • * pola wymagane
 • Wybierz kategorię szkody

  • Wybierz kategorię której dotyczyczy zgłaszana szkoda.

   Zdrowie / Życie
   Polisa zawarta w

   Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie SA.


   Majątek
   Polisa zawarta w

   Towarzystwie Ubezpieczeń Ogólnych SA.


 • Czego dotyczy powiadomienie?

  • Szkoda komunikacyjna
   Szkoda w pojeździe lub innym mieniu wyrządzona w związku z ruchem pojazdu.
   Szkoda osobowa
   Wybierz, jeśli szkoda którą zgłaszasz dotyczy szkód na osobie
   Szkoda mieszkaniowa
   Wybierz, jeśli zgłaszana szkoda dotyczy mieszkania lub budynku.


 • Dane osoby powiadamiającej

 • Informacje dotyczące bezpośredniej likwidacji szkód

  • Szkoda nie spełnia warunków bezpośredniej likwidacji szkód. W celu zgłoszenia szkody proszę skontaktować się bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeń sprawcy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 225574444 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20.

 • Dane dotyczące zdarzenia

  • Wybierz Polisa zgłaszającego,jeśli odszkodowanie ma zostać wypłacone z polisy, której jesteś właścicielem.
   Wybierz Inna polisa, jeśli wypłata odszkodowania będzie realizowana z polisy której nie jesteś właścicielem.
  • W opisie zdarzenia prosimy o podanie dokładnego opisu przyczyn, przebiegu oraz skutków zdarzenia.
   Jeśli zgłaszana jest szkoda komunikacyjna prosimy o podanie również informacji:1. Opis uszkodzeń.
   2. Kwota roszczenia
   3. Czy była policja-dane jednostki.
   4. Czy pojazd był holowany.
   Jeśli zgłaszana jest szkoda mieszkaniowa prosimy o podanie również informacji:
   1. Jakie pomieszczenia uległy zniszczeniu.
   2. Ich wymiary.
   3. Kwotę roszczenia.
 • Dane kontaktowe

  • Skontaktujemy się z Tobą maksymalnie do 2 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o szkodzie.
   Godziny pracy naszych konsultantów:
   pn-pt: 09:00-17:00
 • Dane pojazdu poszkodowanego

 • Dane właściciela pojazdu poszkodowanego

 • Dane zgłaszającego szkodę

 • Dane kierującego pojazdem poszkodowanym

 • Konto do przelewu odszkodowania

  • Podanie numeru konta przyspieszy wypłatę odszkodowania
  • Dane właściciela konta:

  • Tu możesz sprawdzić listę naszych serwisów - link.

 • Zgody i oświadczenia

  • Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Avivę – Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa oraz przekazywane podmiotom współpracującym z Avivą - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w celu i zakresie niezbędnych do likwidacji zgłoszonej szkody. Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podawanie powyższych danych jest obligatoryjne wyłącznie wobec faktu ubiegania się o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia.

 • Powiadom nas o ...

  • Roszczenie z tyt. CHOROBY


   Dotyczy roszczeń z tytułu świadczenia szpitalnego Na Zdrowie i Zdrowe Życie, poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, ubezpieczenia składki.

   W celu zgłoszenia roszczenia w związku z chorobą, prosimy o przygotowanie poniższych dokumentów

   Dokumenty podstawowe

   1. Wypełniony i podpisany wniosek o wypłatę świadczenia - pobyt w szpitalu,

   2. Wypełniony i podpisany wniosek o wypłatę świadczenia - poważne zachorowanie,

   3. kopia karty lub kart wypisowych ze szpitala,
   4. kopia karty medycznej z leczenia od momentu zdarzenia do chwili obecnej,
   5. kopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego oraz, w stosunku do ubezpieczonych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego.

   Dokumenty dodatkowe:
   1. W przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenia składki - kopia decyzji ZUS, KRUS oraz druków zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA,
   2. w przypadku poważnego zachorowania - kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej pierwsze rozpoznanie poważnego zachorowania (np. wynik badania histopatologicznego),
   3. w przypadku roszczeń dotyczących małżonka - kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.

   Dokumenty prosimy przesłać do Towarzystwa
   • W formie skanów pocztą elektroniczną na adres bok@aviva.pl
   • Za pośrednictwem poczty.

   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres bok@aviva.pl lub telefoniczny nr infolinii 22 557 44 44

   Roszczenie z tyt. WYPADKU


   Dotyczy roszczeń: z tytułu umowy Na Wypadek, trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW, świadczenia szpitalnego Zdrowe Zycie, leczenia szpitalnego, kalectwa wskutek NW, niezdolności do pracy, niezdolności do pracy wskutek NW, ubezpieczenia składki.

   W celu zgłoszenia roszczenia w związku z wypadkiem prosimy o przygotowanie poniższych dokumentów

   Dokumenty podstawowe

   1. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia - wypadek,
   2. kopia karty lub kart wypisowych ze szpitala,
   3. kopia karty medycznej z leczenia od momentu zdarzenia do chwili obecnej,
   4. kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego,
   5. kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie w formularzu adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie,
   6. kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego oraz, w stosunku do Uprawnionych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego,
   7. kopia decyzji ZUS, KRUS oraz druków zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA.

   Dokumenty dodatkowe
   1. W przypadku roszczeń dotyczących małżonka - kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa,
   2. w przypadku kosztów rehabilitacji - oryginały rachunków i faktur.

   Dokumenty prosimy przesłać do Towarzystwa
   • W formie skanów pocztą elektroniczną na adres bok@aviva.pl
   • Za pośrednictwem poczty.

   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres bok@aviva.pl lub telefoniczny nr infolinii 22 557 44 44

   Roszczenie z tyt. ŚMIERCI


   W celu zgłoszenia roszczenia w związku ze śmiercią Ubezpieczonego prosimy o przygotowanie poniższych dokumentów

   Dokumenty podstawowe

   1. Wypełniony i podpisany
    Formularz zgłoszenia roszczenia - śmierć; lub wypełniony i podpisany
    Formularz zgłoszenia roszczenia - śmierć Dla Najbliższych
    (jeśli ubezpieczenie dotyczy tej umowy)
   2. kopia odpisu skróconego aktu zgonu;
    kopia karty statystycznej do karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę śmierci,
   3. kopia dokumentu tożsamości Uposażonego oraz, w stosunku do Uposażonych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, jego opiekuna prawnego.

   Dokumenty dodatkowe
   W przypadku nieszczęśliwego wypadku:
   Kopia dokumentu wyjaśniającego okoliczności i przyczynę zdarzenia, to jest protokołu wypadkowego, protokołu BHP, notatki służbowej Policji oraz postanowienia Prokuratury lub podanie adresu oraz numeru sprawy placówki prowadzącej postępowanie.

   Dokumenty prosimy przesłać do Towarzystwa
   • W formie skanów pocztą elektroniczną na adres bok@aviva.pl
   • Za pośrednictwem poczty.

   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres bok@aviva.pl lub telefoniczny nr infolinii 22 557 44 44

   Roszczenie z tyt. Urodzenia dziecka lub śmierci rodzica


   W celu zgłoszenia roszczenia prosimy o przygotowanie poniższych dokumentów

   Dokumenty podstawowe

   1. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia – rodzinne,
   2. kopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego.

   Wymagane dokumenty dodatkowe:
   W przypadku urodzenia dziecka:
   - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.
   W przypadku śmierci rodzica lub śmierci dziecka:
   - kopia odpisu skróconego aktu zgonu.
   W przypadku śmierci rodzica małżonka:
   - kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.
   W przypadku urodzenia się martwego dziecka:
   - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją urzędową oraz kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej, w którym tygodniu ciąży nastąpiło urodzenie.

   Dokumenty prosimy przesłać do Towarzystwa
   • W formie skanów pocztą elektroniczną na adres bok@aviva.pl
   • Za pośrednictwem poczty.

   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres bok@aviva.pl lub telefoniczny nr infolinii 22 557 44 44

   Roszczenie z tyt. Dożycia


   Dotyczy roszczeń z umów ubezpieczenia Absolwent, w związku z dożyciem przez Uposażonego końca umowy.

   W celu zgłoszenia roszczenia prosimy o przygotowanie poniższych dokumentów

   1. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia roszczenia - dożycie,
   2. kopia dokumentu tożsamości Uprawionego do odbioru swiadczenia.

   Dokumenty prosimy przesłać do Towarzystwa
   • W formie skanów pocztą elektroniczną na adres bok@aviva.pl
   • Za pośrednictwem poczty.

   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres bok@aviva.pl lub telefoniczny nr infolinii 22 557 44 44